Ανακοινώσεις

Ηλικία ένταξης στην Α΄ Δημ. και κίνδυνοι εμφάνισης ΜΔ. ΕΡΕΥΝΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

ΥΠΟΘΕΣΗ:

«Η ηλικία ένταξης ενός παιδιού στην Α΄ Δημοτικού παίζει σημαντικό ρόλο στην πιθανότητα εμφάνισης Μαθησιακών Δυσκολιών. Τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους είναι ανώριμα να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της Α΄Δημ. με αποτέλεσμα να αυξάνουν οι πιθανότητες εμφάνισης ΜΔ».

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

N= 559 παιδιά τάξεων Α΄Δημ. – Γ΄ Γυμνασίου που είχαν λάβει την διάγνωση ΜΔ από Ιατροπαιδαγωγικούς σταθμούς και είχαν αξιολογηθεί και από το Κέντρο μας τα έτη 1998-2007.

N= 578 control population : παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-5, 5) που είχαν λάβει διάγνωση κάποιας αναπτυξιακής δυσκολίας (ανωριμότητα, ΝΚ, δυσκολίες λόγου-ομιλίας, ΔΑΔ, ΔΕΠ-Υ, αδεξιότητα κλπ) από Ιατροπαιδαγωγικούς σταθμούς και είχαν αξιολογηθεί και από το Κέντρο μας τα έτη 1998-2007.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Για την διευκόλυνση της εξαγωγής των αποτελεσμάτων οι ημ. Γέννησης των παιδιών χωρίστηκαν σε 3 ομάδες τετραμηνίας:

Α΄ ΟΜΑΔΑ: Μήνες γέννησης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Β΄ ΟΜΑΔΑ: Μήνες γέννησης ΜΑΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Γ΄ ΟΜΑΔΑ: Μήνες γέννησης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (μήνας έναρξης Σχολείου) – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ N= 578
Α΄ ΟΜΑΔΑ: Μήνες γέννησης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:168 ΠΟΣΟΣΤΟ:29%
Β΄ ΟΜΑΔΑ: Μήνες γέννησης ΜΑΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:209 ΠΟΣΟΣΤΟ:36%
Γ΄ ΟΜΑΔΑ: Μήνες γέννησης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:201 ΠΟΣΟΣΤΟ:35%

ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΔ N= 559
Α΄ ΟΜΑΔΑ: Μήνες γέννησης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:120 ΠΟΣΟΣΤΟ:21%
Β΄ ΟΜΑΔΑ: Μήνες γέννησης ΜΑΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:192 ΠΟΣΟΣΤΟ:34%
Γ΄ ΟΜΑΔΑ: Μήνες γέννησης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (μήνας έναρξης Σχολείου) – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:247 ΠΟΣΟΣΤΟ:44%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ενώ στον control population τα αποτελέσματα είχαν μια σχετική ομαλότητα για όλες τις ηλικίες (29-36-35), στον πληθυσμό μελέτης (σχολική ηλικία) η καμπύλη ακολουθούσε μια σχεδόν γεωμετρική πρόοδο όσο οι μήνες προχωρούσαν (21-34-44).

Άρα λοιπόν, η ερμηνεία ήταν η εξής:

ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ:

6 ΕΤΏΝ 9 ΜΗΝΩΝ – 6 ΕΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΔ:21%
6 ΕΤΏΝ 4 ΜΗΝΩΝ – 6 ΕΤΩΝ 1 ΜΗΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΔ:34%
6 ΕΤΏΝ 0 ΜΗΝΩΝ – 5 ΕΤΩΝ 8 ΜΗΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΔ:44%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:

Η ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΕ: «Η ηλικία ένταξης ενός παιδιού στην Α΄ Δημοτικού παίζει σημαντικό ρόλο στην πιθανότητα εμφάνισης Μαθησιακών Δυσκολιών. Τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους είναι ανώριμα να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της Α΄Δημ. με αποτέλεσμα να αυξάνουν οι πιθανότητες εμφάνισης ΜΔ».

Η ασφαλής ηλικία ένταξης στην Α΄ Δημοτικού είναι η ηλικία 6ετ, 9 μην έως 6 ετ, 5 μηνών όπου εμφανίστηκε και το χαμηλότερο ποσοστό στα παιδιά που είχαν ΜΔ. Σε αυτή την ηλικία ο εγκέφαλος δείχνει πιο έτοιμος να δεχτεί την νέα γνώση, έχοντας ωριμάσει περισσότερο στο να επιδείξει την κατάλληλη προσοχή και να επεξεργαστεί την μαθησιακή πρόκληση της Α΄ Τάξης.

Αναδείχτηκε επίσης η σπουδαιότητα του ρόλου της Νηπιαγωγού να διακρίνει την ετοιμότητα του παιδιού για την ένταξή του στην Α΄ δημοτικού και η αναγκαιότητα της εφαρμογής προ-σχολικού ελέγχου σχολικής ετοιμότητας στα παιδιά υψηλού κινδύνου.