Ανακοινώσεις

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑΣ 2008

 

Νέλλας H., Μπούζα E.1, Ανατολίτου Φ.1, Σαραφίδου Γ., Αντωνιάδου Ι.2, Αναγνωστάκου Μ.11Β’Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Αθήνα

 

Εισαγωγή: Τα πολύ χαμηλού βάρους γέννησης ( ΠΧΒΓ) νεογνά, ακόμη και αυτά στα οποία δεν έχουν διαγνωσθεί νευροαναπτυξιακά προβλήματα σε μικρότερες ηλικίες, παρουσιάζουν σε αυξημένο ποσοστό μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία

 

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση των ΠΧΒΓ νεογνών που νοσηλεύθηκαν στη Μονάδα Εντατικής Νοση-λείας Νεογνών (ΜΕΝ) στην ηλικία των 8 χρόνων προκειμένου να ανιχνευθούν μαθησιακές δυσκολίες.

Υλικό: Εξετάστηκαν 32 παιδιά ΠΧΒΓ που είχαν νοσηλευθεί στη Β’ ΜΕΝ του Νοσοκομείου Παίδων « Αγία Σοφία» και παρακολουθούνταν στο πρόγραμμα διαχρονικής παρακολούθησης της Μονάδας, στην ηλικία μεταξύ 8-9 ετών.

Μέθοδοι: Στα παιδιά έγινε εκτίμηση των νοητικών δεξιοτήτων με το Wechsler Intelligence Scale for Children- WISC ΙΙΙ και εκτίμηση των οπτικοκινητικών και οπτικοαντιληπτικών δεξιοτήτων με το Bender gestalt test.

Αποτελέσματα: Στο WISC ΙΙΙ test, στα παιδιά της μελέτης, ο μέσος όρος των επιδόσεών τους είναι: Λεκτική κλίμακα: δείκτης νοημοσύνης 110±20,36, Πρακτική κλίμακα: δείκτης νοημοσύνης 93,62±18, Γενική Νοημοσύνη: 102,34±19,75, λεκτική κατανόηση 111,84±19, οργάνωση ερεθισμάτων 93,9±16,9, συγκέντρωση προσοχής 96,12±12,68 και ταχύτητα εκτέλεσης 100,34±12,76. Επίσης η ακουστική συγκέντρωση 9,12±2,26, η οπτική συγκέντρωση 9,68±2,26, η ακουστική μνήμη 9,52±2,3 και η οπτική μνήμη 9,56±3,03. Φαίνεται ότι η πρακτική κλίμακα υπολείπεται σημαντικά της λεκτικής ενώ παρατηρείται ελαφριά υστέρηση στην οργάνωση των ερεθισμάτων καθώς και στην συγκέντρωση προσοχής. Επίσης παρατηρείται σημαντική απόκλιση στην ακουστική συγκέντρωση. Στο Bender test, η απόκλιση από την χρονολογική ηλικία σε έτη κυμάνθηκε από -3 έως +3 με κατά μέσο όρο υστέρηση 8 μηνών. Το 28,1% των παιδιών είχαν θετικούς δείκτες για μαθησιακές δυσκολίες, 81,3% των παιδιών είχαν θετικούς δείκτες για συναισθηματικές δυσκολίες και 56,3% είχαν δείκτες οργανικής δυσλειτουργίας. Σε σχέση με τις συνολικές τους επιδόσεις, τα 12 παιδιά (38%) είχαν χαμηλή επίδοση και χρειάζονται παρέμβαση για την ενίσχυση ορισμένων δεξιοτήτων ή ενισχυτική διδασκαλία.

Συμπεράσματα: Το ποσοστό των παιδιών με χαμηλό βάρος γέννησης που παρουσιάζει δυσκολίες σε δεξιότητες που έχουν σχέση με τη μάθηση είναι σημαντικό. Θεωρείται απαραίτητη η αξιολόγηση αυτών των παιδιών κατά τη σχολική ηλικία- Β’ ή Γ’ τάξη του Δημοτικού, ώστε να προταθούν έγκαιρα τεχνικές για την συνολική ενίσχυση τους