Ανακοινώσεις

Κατανόηση Θεραπευτικών Όρων από Γονείς Παιδιών με Αναπτυξιακές Διαταραχές

 

Νικολάου Αικατερίνη – Λογοθεραπεύτρια, Κέντρο «Λέξις & Σκέψις», Καψάλης Απόστολος – Λογοθεραπευτής,  Εταιρεία Ειδικής Αγωγής «Προσέγγιση», Τσακίρη Μάρθα – Εργοθεραπεύτρια, Εταιρεία Ειδικής Αγωγής «Προσέγγιση», Μπάρτζα Αικατερίνη – Λογοθεραπεύτρια, Κέντρο Λόγου και Μάθησης

Παρουσιάστηκε στις 10 – 12 Νοεμβρίου 2017, στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας.

Εισαγωγή:

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της κατανόησης και της χρήσης όρων που χρησιμοποιούνται κατά την ενημέρωση από τους θεραπευτές (λόγο και έργο)

Οι ερωτήσεις επιλέχθηκαν βάση της εμπειρίας των θεραπευτών, καθώς και βάση της συχνότητας των παιδιών με διαταραχές αυτού του τύπου. Η πλειονότητα των γονέων αποκρίθηκε άμεσα στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δείχνοντας ενδιαφέρον και ειλικρινή διάθεση συμμετοχής.

 Μεθοδολογία:

Χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία αποτελούνταν από δεκαεννιά (19) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Οι εφτά (7) πρώτες αφορούσαν τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και οι υπόλοιπες δώδεκα (12) περιελάμβαναν τους ορισμούς. Τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν σε τρεις (3) ιδιωτικούς χώρους ειδικής αγωγής. Συμπληρώθηκαν επιτυχώς 49 ερωτηματολόγια.

Ανάλυση δεδομένων:

 Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το στατιστικό εργαλείο SPSS (IBM SPSS Statistics Version 21) καθώς και το στατιστικό πρόγραμμα Microsoft Office Excel 2010 για την παραγωγή συγκεντρωτικών γραφημάτων.

Δείγμα:

 Στην έρευνα συμμετείχαν 49 γονείς, εκ των οποίων 32 (66.7%) ήταν ηλικίας 36-45, 8 (16.7%) ηλικίας 26-35, 8 (16.7%) ηλικίας 46-55. Μόνο ένας γονέας δεν απάντησε για την ηλικία του. Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων, 19 γονείς (38.8%) απάντησαν ότι έχουν τελειώσει ΤΕΙ-Πανεπιστήμιο, 14 (28.6%) δήλωσαν  ΙΕΚ- Ανώτερη Σχολή, 10 (20.4%) έχουν τελειώσει Λύκειο, 5 (10.2%) έχουν ολοκληρώσει και μεταπτυχιακό, ενώ μόνο ένας γονέας δήλωσε Γυμνάσιο.

Στο σύνολο των 49 παιδιών, τα 40 (81.6%) είναι αγόρια και τα 9 (18.4%) κορίτσια, εκ των οποίων τα 32 (65.3%) φοιτούν σε γενικό σχολείο και τα 17 (34.7%) φοιτούν σε ειδικό σχολείο. Η μέση ηλικία των παιδιών ήταν 7 ετών, και ελάχιστη και μέγιστη ηλικία τα 3 και 14 έτη αντίστοιχα.

 Αποτελέσματα:

 Στα 10 από τα 12 συνολικά ερωτήματα, το μεγαλύτερο ποσοστό γονέων απάντησε σωστά.

 Ερωτήσεις – ποσοστό σωστών απαντήσεων:

Q18. Ως «γενίκευση» ορίζουμε:93,8%

Q7. Με την έννοια «Φωνολογική Ενημερότητα» περιγράφουμε: 87,5%

Q9. Τι ορίζουμε ως «Συμβολικό Παιχνίδι»;83,7%

Q10. Τι καταλαβαίνετε με τον όρο «Αναδυόμενες δεξιότητες»; 83,3%

Q15. Ο όρος «Δυσπραξία» αναφέρεται σε: 80,9%

Q16. Τι καταλαβαίνετε με την έννοια «Ιδανικό Επίπεδο Διέγερσης»;72,9%

Q14. Με τους όρους «Αυτοερεθισμός/ Στερεοτυπία» χαρακτηρίζεται: 65,3%

Q12. Τι κατά τη γνώμη σας είναι η «Εμμονή»; 62,5%

Q11. Επιλέξτε τι κατά τη γνώμη σας ορίζουμε ως «Θεωρία του νου»: 53,2%

Q17. Με την έννοια «Πραγματολογία» ορίζουμε: 46,7%

Q13. Τι πιστεύετε ότι εννοούμε με την έννοια «Αισθητηριακή Επεξεργασία»; 32,7%

Q8. Τι κατά τη γνώμη σας εννοούμε με την έννοια «Νησίδες Δεξιοτήτων»; 23,4%

Συμπεράσματα:

 Η ερευνητική μέθοδος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γνώσης και της ανάπτυξης σχέσης και συνεργασίας με τους γονείς. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων βοηθά τους γονείς να αντιληφθούν έννοιες που είναι απαραίτητες στην καθημερινότητά τους και στη διαχείριση των παιδιών τους. Με τον τρόπο αυτό οι θεραπευτές έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την πληροφόρηση που παρέχουν στους γονείς, επιτυγχάνοντας την καλύτερη πλαισίωση.