Ανακοινώσεις

ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ. Προγνωστικοί παράγοντες υποτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ο Craig (1998) έκανε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και εξέτασε μια ομάδα τεσσάρων ενηλίκων που είχαν παρακολουθήσει  θεραπεία για τραυλισμό για να προσδιορίσει ποιοι παράγοντες θα μπορούσαν να προγνώσουν πιθανή υποτροπή. Μια σειρά από παράγοντες που θα μπορούσαν να προβλέψουν την υποτροπή συζητήθηκαν, περιλαμβανομένων της σοβαρότητας του τραυλισμού πριν τη θεραπεία, της στάσης απέναντι στην ομιλία, της δεξιότητας ομιλίας, των συναισθημάτων, της φυσικότητας ομιλίας καθώς των στρατηγικών αυτό-αξιολόγησης και αυτοελέγχου ροής ομιλίας.

Ο Craig (1998) παρατήρησε ότι η μόνη μεταβλητή που αποδείχτηκε πως θα μπορούσε να προγνώσει την επιτυχία μιας θεραπείας ήταν η σοβαρότητα του τραυλισμού πριν την θεραπεία. Όσο πιο σοβαρός ήταν ο τραυλισμός τόσο πιο πιθανή ήταν η υποτροπή.

Περίληψη

Το Πρόγραμμα Lidcombe είναι αποτελεσματικό για τη θεραπεία του τραυλισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και είναι κυρίως πιο αποτελεσματικό σε σύγκριση με ομάδες παιδιών χωρίς θεραπεία. Η σοβαρότητα του τραυλισμού φαίνεται να επιμηκύνει την απαραίτητη διάρκεια της  Πρώτης Φάσης  του Προγράμματος Lidcombe. Οι συσκευές Τροποποίησης Ακουστικής Ανατροφοδότησης είναι εν μέρει χρήσιμες στη θεραπεία του τραυλισμού. Η θεραπεία με διάλειμμα φαίνεται να είναι αποτελεσματική αλλά μόνο βραχυπρόθεσμα και τα άτομα με σοβαρό τραυλισμό φαίνεται να επωφελούνται περισσότερο από αυτήν. Άλλες θεραπείες όπως η ομαλή ομιλία, η ηλεκτρομυογραφική ανατροφοδότηση κλπ φαίνεται επίσης να είναι σχετικά αποτελεσματικές. Δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις που να υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα φαρμακευτικών παραγόντων για τη θεραπεία του τραυλισμού.