Ανακοινώσεις

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ


ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤο Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα αποσκοπεί σε δύο παράγοντες: (α) στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς και ικανότητας προσαρμογής του παιδιού σε κοινωνικές καταστάσεις, την μείωση συναισθηματικών παραγόντων που επιβαρύνουν το παιδί (επιθετικότητα, άγχος, απόσυρση κλπ),την ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού και την επιβοήθηση του παιδιού να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές του και να τις γενικεύσει και (β) στην ανάπτυξη των γνωστικών του δεξιοτήτων.

Εφαρμόζεται σε παιδιά τόσο προσχολικής όσο και Σχολικής ΗλικίαςΧρησιμοποιεί από το ένα σκέλος αρχές παρέμβασης της Ψυχολογικής υποστήριξης και αρχές του Ειδικού Μαθησιακού.

 

 

Όπως όλες οι επιστημονικές Ειδικότητες έτσι και το ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ στηρίζεται για την αξιολόγηση τόσο στην παρατήρηση (“Clinical Observations”) όσο και στην χρήση σταθμισμένων τεστ (“Screening Tests”). Όλοι οι γονείς θα πρέπει λοιπόν να ζητούν από τον ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟ να τους δείξει τα εξερχόμενα αποτελέσματα από τα screening tests (κοιτάξτε την υποενότητα «Διαγνωστικά Τεστ» στο site μας) που αιτιολογούν την διάγνωσή τους και ορίζουν το αναπτυξιακό πηλίκο επίδοσης του παιδιού τους.
ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ – ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Βλεμματική επαφή, Άρθρωση – Καθαρότητα λόγου, Κατανόηση, Ειδικές δυσκολίες λόγου, Κατανόηση εντολών, Αφήγηση ιστορίας – παραμυθιού, Αυθόρμητος λόγος
Λεξιλόγιο

-ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
(κάθισμα, παιχνίδι, οργάνωση, επίπεδο διέγερσης – υποτονικό / υπερκινητικό)

-ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ – ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

-ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
(μέλη οικογένειας, διεύθυνση, σχολείο, τηλέφωνο κ.τ.λ.)

-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Συμβολικό παιχνίδι – Ποικιλία θεμάτων, Επιθυμία συμμετοχής του άλλου, Έκφραση και διάκριση συναισθημάτων, Αυθόρμητη ανταπόκριση σε χαιρετισμό, Συμμετοχή σε ελεύθερη συζήτηση, Ανάληψη πρωτοβουλίας (παιχνίδι – δραστηριότητες), Ικανότητα προσαρμογής σε νέα δεδομένα, Κριτική σκέψη, Μίμηση, Γνώση αιτίας – αποτελέσματος

-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
Μέρες, Σήμερα, Μήνες, Αύριο, Εποχές, Χθες, Ώρα , Προχθές ,

-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

-ΠΛΕΥΡΙΩΣΗ

-ΜΝΗΜΟΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Ακουστική, Οπτική, Βραχυπρόθεσμη, Μακροπρόθεσμη

-ΦΑΝΤΑΣΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Παραγωγή μεγάλου αριθμού ιδεών για ένα θέμα, Πρωτοτυπία στις ιδέες, στο παιχνίδι ή στη ζωγραφική του:

ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ)
Ταυτίσεις, Γραφοκινητικές δεξιότητες, Σχήματα, Γνώση συμβόλων γραμμάτων, Χρώματα, Γνώση συμβόλων αριθμών, Οπτική διάκριση, Φωνολογική ενημερότητα, Κατηγοριοποίηση, Ενημερότητα γραπτού λόγου, Σχέδιο ανθρώπου, Αλληλουχία γεγονότων/ εξελίξεις, Αντίθετα, Επίλυση πρακτικών πρβλμ.,Αντίληψη μεγεθών, Αντίληψη ποσοτήτων

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

-ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Ανάλυση λέξης σε φωνήματα, Ανάλυση λέξης σε συλλαβές, Σύνθεση λέξης από φωνήματα, Διάκριση 1ης συλλαβής σε λέξη, Διάκριση 1ου φωνήματος σε λέξη, Διάκριση τελευταίας συλλαβής σε λέξη, Διάκριση τελευταίου φωνήματος σε λέξη, Διάκριση αριθμού λέξεων σε μια πρόταση, Διάκριση ενδιάμεσου φωνήματος σε λέξη, Ικανότητα ομοιοκαταληξίας

-ΓΡΑΦΗ
Δυσγραφία, Αντικαταστάσεις, Γνώση φθόγγων, Αντιμεταθέσεις, Ορθογραφία θεματική, Τονισμός, Ορθογραφία καταληκτική, Σημεία στίξης, Καθρεπτική γραφή, Περιθώρια μεταξύ λέξεων, Προσθήκες , Κόπωση, Παραλείψεις

-ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΈΚΦΡΑΣΗ
Σχεδιασμός και οργάνωση σκέψεων, Γραφοσυμβολικά συστατικά (σημεία στίξης…), Κατανόηση θέματος, Γραμματικές έννοιες, Σύνταξη, Φαντασία, Δομή λόγου, Κίνητρα, Σημασιολογία – Λεξιλόγιο , Κόπωση, Χρονική σειρά γεγονότων, Αυτοδιόρθωση – Επανέλεγχος

-ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Συλλαβισμός, Χρωματισμός φωνής, Παρατονισμός, Χρήση σημείων στίξης, Μάντεμα λέξης, Κόμπιασμα – δισταγμός, Παραλείψεις, Ρυθμός ανάγνωσης, Προσθήκες , Αφήγηση – περίληψη, Επαναλήψεις, Κατανόηση & απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις, Χάσιμο σειράς, Κόπωση

-ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
Κατανόηση μεγεθών – ποσοτήτων, Πολλαπλασιασμός , Συμβολική έννοια αριθμού, Διαίρεση, Μέτρηση 1 – 10, Επίλυση προβλημάτων, Κατανόηση μεγαλύτερο – μικρότερο, Χρήματα, Πρόσθεση , Αφαίρεση

-ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ
(Επίγνωση του τι μαθαίνει και πώς το μαθαίνει, ικανότητα αυτοδιόρθωσης και ανεξάρτητης οργάνωσης, οργάνωση και διευθέτηση χρόνου)