Ανακοινώσεις
Hanen method of treating children with language and communication difficultiesΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η μέθοδος ΗΑΝΕΝ μορφοποιήθηκε το 1977 στον Καναδά και έκτοτε εξελίσσεται διαρκώς. Πρόκειται για θεραπευτική μέθοδο παρέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών που αντιμετωπίζουν ήπιες ως σοβαρές δυσκολίες γλωσσικής ανάπτυξης και επικοινωνίας. Περιλαμβάνει εξειδικευμένες παραλλαγές της βασικής θεραπευτικής νοοτροπίας ανάλογα με την πιθανή διαταραχή.

Η μέθοδος εστιάζει στην εντατική εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) των γονέων από τους Hanen θεραπευτές ώστε να τους «εξοπλίσει» με εργαλεία και μεθόδους επικοινωνίας οι οποίες θα συμβάλλουν στην επιτυχέστερη επικοινωνιακή ικανότητα των παιδιών τους.

Η εμπλοκή όλης της οικογένειας στο θεραπευτικό πρόγραμμα έχει καίρια σημασία για τη επιτυχία των προγραμμάτων Hanen.

Η προσέγγιση ενός παιδιού με δυσκολίες γλωσσικής ανάπτυξης μέσω της μεθόδου Hanen βασίζεται στην θεωρία ότι όλα τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν μέσω των συνομιλιών που λαμβάνουν χώρα καθημερινά με φυσικότητα μεταξύ αυτών και των σημαντικών προσώπων της ζωής τους (συνήθως είναι οι γονείς). Τα παιδιά των οποίων η επικοινωνία δεν αναπτύσσεται φυσιολογικά πρέπει επίσης να την διδαχτούν στο ίδιο οικιακό περιβάλλον, έστω και αν η ομιλία των γονέων θα χρειαστεί να προσαρμοστεί και να εντατικοποιηθεί για να παρουσιάσει ευκολότερα τα γλωσσικά ερεθίσματα σε αυτά τα παιδιά.