Ανακοινώσεις

Τι είναι συνθεραπεία? Ουσιαστική και ουσιώδης εφαρμογή της. Παρουσίαση στο 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών. 20-22/5/2016

 

Παπασταύρου Αναστασία, Εργοθεραπεύτρια, Καψάλης Απόστολος, Λογοθεραπευτής. Κέντρο ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Σκοπός της ανάρτησης είναι η διευκρίνιση και επεξήγηση των ρόλων του λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή σε μια ενδεχόμενη συνεργασία προς όφελος του παιδιού και της οικογένειας. Η συνθεραπεία  κρίνεται χρήσιμη και αξιόπιστη όταν οι δύο (2)  ειδικότητες έχουν παρόμοιους στόχους.

Με τον όρο Συνθεραπεία ορίζουμε τη συνύπαρξη δύο θεραπευτών (κυρίως λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή) με κοινή στρατηγική ως προς την αντιμετώπιση ενός πιο «σύνθετου» περιστατικού. Πρόκειται για μια τεχνική η οποία δεν είναι ευρέως διαδεδομένη στο θεραπευτικό χώρο, καθώς η συνήθης πρακτική των περισσοτέρων περιλαμβάνει ατομικές και εξατομικευμένες συνεδρίες της κάθε ειδικότητας. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο οι αυξανόμενες δυσκολίες των παιδιών οδήγησαν τους θεραπευτές στη χρήση της συνθεραπείας για την αρτιότερη και πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

Αναλαμβάνει αρχικώς ο εργοθεραπευτής αναλύοντας και ενισχύοντας το αισθητηριακό επίπεδο του παιδιού (ικανότητα καταγραφής, ρύθμισης και επεξεργασίας των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος) με αποτέλεσμα την βελτίωση της συγκέντρωσης και οργάνωσής του. Έχει αποδειχτεί ότι με τη χρήση πολυαισθητηριακών δραστηριοτήτων  ενισχύονται οι λειτουργίες του εγκεφάλου και αναπτύσσονται κίνητρα στο παιδί δίνοντάς του ευκαιρίες επικοινωνίας. Στόχος του εργοθεραπευτή είναι η τροποποίηση του περιβάλλοντος και η αισθητηριακή ρύθμιση με σκοπό το ιδανικότερο επίπεδο διέγερσης του παιδιού ούτως ώστε να έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο υπόβαθρο για να αλληλεπιδράσει ο λογοθεραπευτής με το παιδί. Γενικότερα η ενίσχυση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και της πράξης από τον εργοθεραπευτή ανοίγει «δρόμο» για την λογοθεραπευτική παρέμβαση.

Έπειτα, ο εξειδικευμένος λογοθεραπευτής αξιολογεί από τη δική του σκοπιά, «διαβάζει» την συνολική εικόνα και αλληλεπιδρά με το παιδί «κινούμενος» από τη γνώση του και την εμπειρία του. Έχοντας λάβει τις κατάλληλες πληροφορίες από τον εργοθεραπευτή, χρησιμοποιεί ένα έντυπο καταγραφής βασικών στοιχείων του παιδιού, το οποίο προοδευτικά λειτουργεί ως «οδηγός» σχεδιασμού και οργάνωσης της θεραπευτικής συνεδρίας. Η χρήση της εντατικής αλληλεπίδρασης θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο της συνθεραπείας ώστε να βελτιώσει το παιδί τη βλεμματική του επαφή, να αντιδράσει σε ερεθίσματα, να μοιραστεί την προσοχή του με άλλους και να αναπτύξει «κώδικες» αντίληψης και κατανόησης. Ο λογοθεραπευτής «προωθεί» τις πιο εξελιγμένες δεξιότητες του παιδιού με παράλληλη και ταυτόχρονη ενίσχυση της οργάνωσης από τον εργοθεραπευτή.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  • Πολλά παιδιά δυσκολεύονται να διατηρήσουν καλό επίπεδο διέγερσης και συγκέντρωσης σε δύο (2) ατομικές συνεχόμενες συνεδρίες, οπότε σε μία συνεδρία συνθεραπείας επιτυγχάνονται διπλοί στόχοι.
  • Ενισχύεται η προσέγγιση του περιστατικού με συνδυασμό πληροφοριών και γνώσεων από διαφορετικές ειδικότητες. Οι θεραπευτές συζητούν και αναλύουν τους στόχους και το θεραπευτικό πλάνο αξιολογώντας σε εβδομαδιαία βάση την εικόνα του παιδιού.
  • Προωθείται η ικανότητα γενίκευσης των δεξιοτήτων που αναδύονται. Σκοπός είναι το παιδί να ενσωματώσει λειτουργικά μια νέα δεξιότητα σε διαφορετικό περιβάλλον και σε διαφορετικές καταστάσεις/ανθρώπους στην καθημερινή του ζωή.
  • Παρουσιάζεται η δυνατότητα στους θεραπευτές να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις τους, να μοιράζονται τους «φόβους» τους (μεταξύ τους) και να καθοδηγεί ο ένας τον άλλο σε περιόδους επαναπροσδιορισμού των στόχων.
  • Οι γονείς νιώθουν ότι είναι πιο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα για το παιδί τους.

 Προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα υπάρχουν παράμετροι που διέπουν αυτή τη συνεργασία : να είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι μεταξύ των δύο (2) ειδικοτήτων, να υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση, ανάλυση, καταγραφή και μεθοδολογία ανάλογη της σοβαρότητας του παιδιού, απαιτούμενος  σεβασμός ανάμεσα στους θεραπευτές και ενημέρωση των γονέων για τους στόχους αυτού του θεραπευτικού σχεδιασμού και εγχειρήματος. Οι θεραπευτές αναλύουν στους γονείς το λόγο που αποφασίστηκε η συνθεραπεία, το σκοπό, την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα αυτού του προγράμματος. Η σύμφωνη απόφαση των γονέων είναι απαραίτητο στοιχείο της συνεργασίας μας καθώς και της εξέλιξης του παιδιού.

 

 

 

Πηγή: 1) North Shore Pediatric Therapy

2) reddoornd.wordpress.com